Резултатът от добре управляван проект е успешно реализирана сграда!

работният процес...

предпроектни проучвания

✓ консултация при избор на имот
✓ анализ на теренните възможности
✓ оценка на възможното застрояване
✓ концептуален проект, обобщено обемно-пространствено решение
✓ подготовка за изготвяне на подробно задание

идеен проект

✓ функционално решение в детайли
✓ обемно - пространствено решение
✓ разпределения, разрези, фасади
✓ визуализации, фотомонтажи, макети

технически, работен проект

✓ технически чертежи по всички специалности
✓ спесификации, обяснителни записки
✓ количествени сметки за материалите по видове СМР

управление на проекта и авторски надзор

✓ координация между участниците в проектирането
✓ процедиране на проектната документация
✓ детайли по време на строителството
✓ решения на място на строежа

за нас...

Малка, но сплотена група работохолици. Едничката им радост в живота – да правят клиентите щастливи. Хора, стремящи се всеки следващ ден да бъдат по-добри версии на себе си. Единственото по-голямо от тяхната отдаденост на работата са техните познания за проектирането и дизайна.

Те не се изморяват. Те не спят. Те работят.

участниците в процеса на проектиране...

Тинка Стоилова
Архитект
Петър Петров
Инженер