Съгласно чл. 49 ал. 1 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община фирмените надписи се одобряват с инвестиционния проект за изграждане или преустройство на обекта, който обозначават, от компетентния за това орган. Когато поставянето на фирмени надписи не е свързано с изграждане, поставяне или преустройство на даден обект, проектът на фирмения надпис се одобрява от главния архитект на съответния район, който издава разрешение за поставяне (чл. 49, ал. 2).

Съгласно чл. 24 от Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община поставянето на рекламен елемент се извършва въз основа на разрешение за поставяне.

Съгласно чл. 26 Разрешение за поставяне в I, II, II, IV, V, VI зона се издава от гл. архитект на Столична община, а в VII зона – от главния архитект на съответния район, на чиято територия се поставя обекта. Разрешение за поставяне на рекламни елементи се издава за срока на договора със собственика на имота или за срока на даденото съгласие от собственика на имота, но за не повече от пет години (чл. 30, ал. 1).

Изискват се:

• Заявление по образец
• Документ за собственост (друго вещно право)
• Нотариално заверено пълномощно, когато заявителя не е собственик.
• Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е издаден на наследодател на заявителя)
• Съгласие от собствениците с нотариално заверени подписи
• Скица на имота по действащия план за регулация (кадастрален план, в случаите когато преместваем обект или рекламен елемент се поставя в границите на поземлен имот или УПИ)
• Одобрена скица с указан начин за поставяне
• Одобрени архитектурни и инженерни проекти (при индивидуални проекти) и/или проекти за външни връзки (при типови общински или корпоративни проекти) 3 броя, комплектовани съгласно изискванията на ЗУТ, КАБ, КИИП
• Резултат от проведена състезателна процедура, който регламентира правата на искателя за разполагане на ПО или РЕ върху общински имот
• Одобрена схема за преместваемите обекти (съоръжението) в имота, в случаите когато същите са поставени върху имоти, собственост на държавата или общината
• Одобрени типови или индивидуални проекти и извършени съгласувателни процедури с компетентни органи, в зависимост от конкретния случай / НИНКН, експлоатационни предприятия и др./