РЕКОНСТРУКЦИИ, ПРЕУСТРОЙСТВА И СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Това е един особен тип инвестиционен проект, при който се доказва функционалната възможност на едно обособено помещение, обект, част от сграда или цяла сграда да бъде променена.

Важно за при преустройство!
– Ако се предвижда преустройство със засягане на конструкцията – сградата е необходимо да има технически паспорт.
– Само законни обекти могат да се преустройват! Удостоверението за търпимост нe прави сградата законна. С последните промени в ЗУТ се даде възможност за узаконяване на сгради, строени до 2003г.
– Трябва да могат да се осигурят паркоместа спрямо новата функция в рамките на собствения парцел.
Препоръчително е преди окончателното решението за преустройство да се проведе платена консултация с архитект, за да сте наясно дали това изобщо е възможно, какви процедури Ви очакват и колко време ще отнеме.
Нужно е време и търпение от Ваша страна, защото от година на година се повяват все нови законодателни изисквания.

СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ – СЪДЪРЖАНИЕ на един инвестиционен проект:
– Част Архитектура със заснемане или извадка от предишен инвестиционен проект. Тук се показва съшествуващото положение и всички промени по него;
– Част Конструкции: проект ако има някакви конструктивни промени или констр. становище ако не се извършват съществени промени по сградата;
– Част ВиК: ако има промени по водопреносната и канализационната мрежа се изготвя проект. Ако само има засегане на тази мрежа от други проектни части – се прави становище. Ако няма засягане на такива илив обекта няма ВиК инсталации – тази част не се включва;
– Част ОВИК: аналогично на предишната част за отоплителните и климатиционни системи, този проект може да не се включва;
– Част Ел.: аналогично за слаботокова и силнотокова ел. Инсталации;
– Част ПБЗ: при преустройство – описва се процесът на работа на строителната площадка.
– Част ПБ: при помещения с обществени функции се изисква описание на пожарната безопасност на обекта;
– Други възможни части: Технология, ако новото помещение е специфично: например клиника, производство, учебна дейност, ресторантьорство и други; Част Благоустрояване и Част Геодезия – при моделиране на терен, а не само на помещения, други.

ИЗХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ преди започване процеса за смяна на предназначението.
– Документ за собственост (копие);
– Разрешение за строеж, позволителен билет, удостоверение за въвеждане в експлоатация – след 2001 или други документи, удостоверяващи законността на съществуващата сграда;
– Копие от одобрен архитектурен проект и проект на частите, които се засягат от промените;
– Одобрен проект част архитектура – копие с нанесени в червено промени;
– Нови проектни части по всички части, които се засягат от промените;
– Становища от експл. дружества, РИОСВ ако е необходимо;
Всички копия трябва да са с надпис “Вярно с оригинала” и подпис.