АВТОРСКИ НАДЗОР В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Авторският надзор по всички части от инвестиционния проект е необходим за всички строежи от първа до пета категория, като предписанията на проектанта са задължителни за останалите участници в строителството.
Проектантът носи отговорност за проектирането на строежа в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план (ПУП), законовите изисквания към строежите, както и с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Той има право на достъп до строежа, строителните книжа, заповедната книга и актовете и протоколите, съставени по време на строителството.