За територията на гр. София план-схеми се изискват за:
 • павилиони
 • маси за сергийна търговия
 • маси, столове
 • хладилни витрини, стелажи и др. към търговски обекти и заведения на партера
 • анти-паркинг тела на тротоар пред жилищни и търговски обекти
 • сергии, щандове, шатри и др.

План – схемите се разработват от лицензиран архитект с пълна проектантска правоспособност.

Основни изисквания:
 • всички видове маси и преместваеми обекти да се разполагат извън вход – изходите на подлези, подходи към пешеходни пътеки, метростанции и подходи към обществено-обслужващи обекти;
 • Да се осигури свободна ширина тротоар за преминаване на пешеходци – минимум 2м;
 • маси за консумация на открито се разполагат върху части от тротоари и площади, при спазване на общ принцип на разполагане спрямо тяхната ос и съгласие на заинтересованите страни;
 • маси за консумация на открито се разполагат и в имоти, в които се намира сградата на основния търговски обект;
 • масите трябва да заемат площ само пред фасадата на основния търговски обект. Изключение се допуска само при наличие на нотариално заверено съгласие от собствениците на обекти, пред които се разполагат масите;
 • масите за консумация на открито задължително се обезопасяват към уличното платно с подходящи предпазни елементи;
 • не се допуска разполагането на маси за консумация и всякакъв вид търговски обекти върху улични платна и разделителните ивици между тях и паркинги;
 • маси за консумация, разположени върху части от тротоари и площади, могат да се покриват само с леки слънцезащитни устройства с подвижна, отваряема конструкция, чадъри, сенници и др., без да се нарушава тротоарната настилка.

Преди представяне на план-схемите в районната община е необходимо те да се заверят в дирекция “Транспорт“ на ул. “Будапеща“ № 17.
Работим в кратки срокове!
При презаверка на план-схема изработена при нас, се ползва 50% отстъпка от цената.