УЗАКОНЯВАНЕ НА РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ

Нашия екип съдейства за узаконяването на незаконни постройки на територията на Столична Община.
Първо се прави проучване относно законността на извършеното строителство и се дава становище относно възможността на узаконяване. Сгради, за които няма одобрени проекти, издадено разрешение за строеж, но отговарят на определени условия, подлежат на узаконяване, за което се ангажираме с издаването на ,,Удостоверението за търпимост‘‘.

Проучването за възможността за узаконяване включва проверка и анализ на:

  • Периода в който е извършено незаконното строителство. Това е от съществено значение. С изменение на ЗУТ – § 127. (1), влезли в сила на 26.11.2012г., се удължи срока на актове за узаконяване за всички сгради от 1987г. на 31.03.2001г. Това по същество представлява амнистия за незаконните строежи, построени до 31.03.2001г. при определени условия;
  • Спазени ли са изискванията на градоустройството: най – честите проблеми са свързани с намалените отстояния от съседите, прекалено голямата височина на сградата, прекалено плътното застрояване и др. Тук е и първото ни задължение като консултант – да установим дали сградата може да се узакони или не и ако може, то да поемем ангажимента да извършим необходимите стъпки за узаконяване на обекта;
  • Дали имотът, в който се намира сградата е в регулация или не. В част от случаите дори имотът да не е в регулация е възможно да се узакони постройката, но тук е необходимо да се направят сериозни проучвания на възможността за узаконяване на имота и вкарването на имота в регулация.

Важно е да се знае, че след издаването на ,,Удостоверение за търпимост‘‘, сградата може да фигурира в нотариални актове, да бъде прехвърляна, продавана или дарявана нотариално. Сграда с удостоверение за търпимост – не подлежи на глоби и не може да бъде премахната.