УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

В тази категория попадат всички градоустройствени процедури, предшестващи и изясняващи статута и показателите на имота. Tова се извършва преди комплексното инвестиционно проектиране на конкретната сграда.

Най-често това се налага поради:

– промяна предназначение на земеделски земи;
– урегулиране на поземлен имот с цел строителство;
– изменение и корекции на съществуващ кадастрален план;
– промяна на застрояването на урегулирани имоти (например искате да строите на калкан със съседа);
– делба/обединение на урегулирани имоти и др.

За тази цел може да се наложи изработването на различни по вид устройствени планове:

– ПУП-ПЗ ( план за застрояване)

– ПУП-ПРЗ ( план за регулация и застрояване)

– ПУП-ПР ( план за регулация)

– ПУП-РУП (работен устройствен план)

– ПУП-ПП (парцеларни планове)

Цялата процедура по одобряван на ПУП-овете е доста тромава и заедно с всичките необходими съгласувателни писма отнема минимум 3 месеца, а често и доста повече. Необходимо е това да се има вредвид преди преминаване към проектиране и строителство на конкретната сграда.
Студиото ни разполага с колектив от правоспособни проектанти – архитекти, геодезисти, урбанисти и др. и изготвя всички видове устройствени планове.