ПЪЛЕН КОНТРОЛ В ПРОЦЕСА НА ПРОЕКТИРАНЕ

Управлението на проектите включва съставяне на задания за инвестиционни проекти, управление на процеса по създаване на проектантския продукт и контрол върху неговото качество, координация и връзка в рамките на проектантския колектив, управление на договора, управление на задължителните процедури по съгласуване на всеки инвестиционен проект, авторски надзор, съставяне, оформяне и съхранение на екзекутивна документация, краткосрочна и извънредна помощ по време на строителството и други.
В цялостната си дейност, при спазване на действащите в страната нормативни разпоредби, „АРХ ИДЕИ“ следи максимално за опазване интересите на Инвеститора.