предпроектно проучване

Предпроектнoтo проучванe e много важна част в инвестиционното проектиране, тъй като тo спестява значителни средства и проблеми при проектирането и строежа. Извършва се преди започване на проекта, като има за цел да се установи и документира доколко реализацията му е оправдана. То представлява комплексна първоначална оценка, която анализира икономическата рентабилност на инвестиционното намерение.

 

Предпроектното проучване може да обхваща:
 • проучвания за определяне на подходящо местоположение на обекта и на условията за застрояване, съобразно предвижданията на устройствените планове;
 • регулационен и градоустройствен статут, показатели на застрояване, съгласно Общия устройствен план, като:
  – Kота Kорниз(Kk)
  – Плътност на застрояване (Пл.)%
  – Коефициент на интензивност (КИНТ)
  – Озеленяване (Оз)%
  – бъдещите възможности за оптимално строителство;
 • инженерни проучвания, в т.ч. геодезически, геоложки, хидрогеоложки, и др., като съдържанието им се определя в зависимост от местоположението, вида, характера и спецификата на обекта;
 • специфични проучвания при реконструкция, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради, в т.ч. архитектурно и конструктивно заснемане на сградите и изследване на техническата инфраструктура
 • На този етап се определят документи и процедури, необходими за стартирането и реализирането на инвестиционното проектиране и съгласуване на проектите .

 

Необходими документи за инвестиционното проектиране са:
 • документ за собственост или договор за наем.
 • скица – Виза за проектиране съгласно ЗУТ, издадена от гл.архитект или цветно копие от одобрен ПУП;
 • актуална скица от АГКК (важи 6 месеца);
 • комбинирана скица за пълно или частична идентичност
 • геодезическо заснемане (в цифров вид);
 • заснемане на едра дървесна растителност в имота (за Столична община) – изготвяне на оценка от ландшафтен архитект, както и становище по чл. 19 от ЗУЗУСО;
 • геоложко проучване и доклад;
 • изходни данни от местното ВиК дружество за захранване на бъдещия обект с вода и канал;
 • договор с електроразпределително дружество за предоставяне на електрозахранване на бъдещия обект;
 • точка на присъединяване с газопреносната или топлопреносната мрежа, ако ще е необходимо.
 • оценка и процедура по ОВОС (при необходимост).

 

Необходими процедури могат да са:
 • Изработване на ПУП
 • Изменение на Кадастралната карта
 • Изменение на План за Регулация и застрояване – ИПРЗ
 • Мотивирано предложение за издаване на виза и др.